Bản dịch IFRS ra tiếng Việt - Nhóm trình bày báo cáo tài chính (Phần 1)

Ngày đăng: 19/07/2021 - Lượt xem: 4049 (lần)
Dưới đây là bản dịch IFRS ra tiếng Việt của các chuẩn mực hướng dẫn trình bày báo cáo tài chính.

1. Bộ thuật ngữ

2. Khung khái niệm chung cho BCTC:

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

3. IFRS 1 - Lần đầu áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

4. IFRS 3 - Hợp nhất kinh doanh

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

5. IFRS 8 - Báo cáo bộ phận

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng anh

6. IFRS 10 - BCTC hợp nhất

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

7. IFRS 11 - Thoả thuận liên doanh

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

8. IFRS 12 - Thuyết minh lợi ích trong đơn vị khác

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

9. IAS 1 - Trình bày BCTC

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh

10. IAS 7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản tiếng Việt

- Bản tiếng Anh