Bộ Tài Chính vừa hoàn thiện Bản dự thảo Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính quốc tế vào Việt Nam

Ngày đăng: 05/09/2019 - Lượt xem: 3206 (lần)
Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam đã được Bộ Tài chính hoàn tất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới.

Theo Ông Trịnh Đức Vinh, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính chia sẻ, ban đầu sẽ áp dụng IFRS với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn do IFRS và các cơ chế chính sách trong nước có sự khác biệt tương đối lớn, nhất là các quy định về thuế và chính sách tài chính đang áp dụng với khối doanh nghiệp nhà nước. Các cơ chế chính sách này ảnh hưởng đến báo cáo tài chính riêng của từng doanh nghiệp và chúng ta hiểu rằng, không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi được hết các cơ chế, chính sách này phù hợp với IFRS.

 

Vì vậy, để tránh xung đột với các quy định pháp lý khác, nhất là về thuế, trong giai đoạn 1 chỉ áp dụng IFRS đối với báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện, hoặc do Bộ Tài chính lựa chọn. Ban đầu sẽ triển khai với nhóm doanh nghiệp: công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn có các khoản vay được tài trợ bởi các định chế tài chính quốc tế; công ty niêm yết; công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; các công ty mẹ khác có nhu cầu và nguồn lực tự nguyện áp dụng IFRS... 

Tuy nhiên, nếu chỉ áp dụng IFRS cho báo cáo hợp nhất thì khối doanh nghiệp FDI sẽ cơ bản không được tham gia vào tiến trình này, vì phần lớn các doanh nghiệp FDI là công ty con nên không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất. Trong khi đó, đây là đối tượng mong muốn được áp dụng IFRS. 

Do đó, việc áp dụng IFRS trên báo cáo tài chính riêng trong giai đoạn đầu mới chỉ nhắm đến khối doanh nghiệp FDI (ít chịu sự tác động của cơ chế tài chính dành cho khối doanh nghiệp nhà nước) với đều kiện họ phải công bố chi tiết sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán (xác định theo IFRS) và thu nhập chịu thuế (xác định theo pháp luật về thuế) và phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

Các doanh nghiệp tự nguyện hoặc được lựa chọn áp dụng IFRS để lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng sẽ được miễn lập báo cáo tài chính theo VAS. 

Ông cũng cho biết thêm, hiện tại Bộ Tài chính đã hoàn thiện Đề án áp dụng IFRS vào Việt Nam theo hướng, doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy định của Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế tại cùng một thời điểm, chứ không áp dụng một số chuẩn mực theo các giai đoạn khác nhau. 

Nằm trong lộ trình chuẩn bị các điều kiện cho áp dụng Đề án áp dụng IFRS vào Việt Nam, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính vừa hoàn tất biên dịch bộ thuật ngữ IFRS sang tiếng Việt để làm cơ sở cho việc biên dịch hệ thống IFRS sang tiếng Việt. Theo đó, đã có 350 thuật ngữ IFRS được dịch sang tiếng Việt, bao gồm các nội dung về cổ tức (IFRS 9), quyền chọn cổ phiếu (IFRS 2), quyền chọn, chứng quyền và những hợp đồng phái sinh tương đương (IAS 33)…
 
Từ năm 2019 đến hết năm 2021, Bộ Tài chính sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm bảo hỗ trợ các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng IFRS từ năm 2022 như công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS…

 

Từ những vấn đề còn bất cập và khó khăn trên, Bộ Tài chính đã nhận định rõ đây là một Đề án rất phức tạp về mặt kỹ thuật, có phạm vi rộng vì vậy Bộ mạnh dạn kiến nghị Thủ tướng ba nội dung để việc triển khai được thuận lợi:

 

- Có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, của các Bộ ngành, địa phương về quan điểm định hướng và mục tiêu thực hiện Đề án. Tạo điều kiện cho Bộ Tài chính các nguồn lực cần thiết để triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

- Có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, hội nghề nghiệp, các chuyên gia về kế toán trong việc thực hiện các nội dung về xây dựng và triển khai Đề án theo lộ trình được phê duyệt.

- Bố trí nguồn kinh phí trong và ngoài nước để đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án./.

 

- TẢI NỘI DUNG ĐỀ ÁN;

- BỘ THUẬT NGỮ IFRS.