Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Ngày đăng: 23/02/2017 - Lượt xem: 11739 (lần)
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt bằng 5 Quyết định và Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực theo Quyết định số 149/QĐ-BTC:

1. Chuẩn mực số 02: Hàng tồn kho;

2. Chuẩn mực số 03: Tài sản cố định hữu hình;

3. Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình; và

4. Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác.

Bốn chuẩn mực này được Bộ Tài chính hướng dẫn bằng Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

 

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 165/QĐ-BTC

5. Chuẩn mực số 01: Chuẩn mực chung;

6. Chuẩn mực số 06: Thuê tài sản;

7. Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái;

8. Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng;

9. Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay;

10. Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Sáu chuẩn mực này được Bộ Tài chính hướng dẫn bằng Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

 

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC:

11. Chuẩn mực số 05: Bất động sản đầu tư;

12. Chuẩn mực số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

13. Chuẩn mực số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

14. Chuẩn mực số 21: Trình bày về báo cáo tài chính;

15. Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

16. Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan

Sáu chuẩn mực này được Bộ Tài chính hướng dẫn bằng Thông tư số 161/2007/TT-BTC.

 

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC:

17. Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

18. Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

19. Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20. Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

21. Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận

22. Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

 

Sáu chuẩn mực này được Bộ Tài chính hướng dẫn bằng Thông tư số 20/2006/TT-BTC.

 

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC:

23. Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh

24. Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

25. Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm

26. Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu

 
Bốn chuẩn mực này được Bộ Tài chính hướng dẫn bằng Thông tư số 21/2006/TT-BTC.